شرکای مهندسان مشاور بافت شهر فعالیت حرفه ای و تخصصی خود را از بیش از 4 دهه قبل آغاز نموده و از سال 1360، شرکت مهندسان مشاور بافت شهر را با ضوابط جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی منطبق و به فعالیت خود ادامه دادند.
    در حال حاضر شرکای بافت شهر از 5 مهندس معمار، یک مهندس سازه و یک مهندس مکانیک تشکیل شده است که 5 نفر از آنان جزء موسسان مشاور هستند. همکاران این مشاور اکنون به بیش از یکصد و پنجاه نفر بالغ می گردند.
    مشاور بافت شهر در 9 زمینه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید صلاحیت شده که موارد آن در صفحات آتی ارائه می شود.    در نگرش مشاور بافت شهر هر قرارداد تنها یک قرارداد مطالعاتی -طراحی نیست ، بلکه ضمن توجه به انجام دقیق تعهدات قراردادی، آن را به مثابه یک وظیفه حرفه ای - اجتماعی که موجب ارتقاء ارزش های شهری - محیطی و توسعه پایدار در منطقه طرح می گردد.
    در جهت تحقق نگرش فوق ، ساختار مدیریت مشاور بافت شهر به دو بخش اصلی با دو نوع وظیفه تعریف شده است:
    بخش اول : بخش اجرایی تحت مدیریت مدیر عامل
    بخش دوم : بخش مطالعات و طراحی تحت مدیریت یکی از شرکای با تجربه در مطالعات و طراحی طرح ها.    اهدافی که این مهندسان مشاور در فعالیت های حرفه ای خود برگزیده است عبارتند از :
    1- تلاش در جهت تحقق اهداف اصولی کارفرما در طرح
    2-توجه و استفاده از ارزش های گذشته معماری - شهرسازی کشور در طرح ها
    3- حل مسائل جاری هر طرح با نگاهی به آینده با نوآوری در مطالعه و طراحی
    4- احترام به ارزش ها و میراث طبیعی - تاریخی کشور در طراحی ها
    5- ارائه خدمات در زمینه های مختلف معماری ، شهرسازی ، محیط زیست ، فضای سبز و ... با حداکثر کیفیت علمی و فنی امکان پذیر
    6- ارتقاء مشاور بافت شهر از یک شرکت فنی - خدماتی به مرکزی علمی برای آموزش حرفه ای متخصصان و نسل جوان    در جهت تحقق اهداف مذکور راهکارهای زیر ملاک عمل قرار گرفته است:
    1- بهره مندی از هر طرح برای آموزش نیروهای متخصص بومی
    2- تبدیل مجموعه تجربیات هر بخش به نظریه ای در جهت توسعه پایدار شهرها و نواحی مختلف کشور
    3- استفاده از حضور اساتید برجسته و با سابقه دانشگاه ها در راس بخش های مختلف و یا به عنوان مشاور عالی در طرح ها
    4- همکاری گسترده با دانشگاه ها در ارائه مدارک ، مطالعات و نقشه های طرح ها به استادان و دانشجویان جهت استفاده از آنان
    5- همکاری علمی و فنی با مهندسان مشاور متخصص ایرانی و خارجی در رشته های مختلف
    6- ارج نهادن به تخصص فرد فرد کارشناسان و استفاده از خرد جمعی متخصصان و همکاران